مناقصهٔ خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی و اجرای دکوراسیون سینما

سینمای مستقر در هتل‌برج مسکونی باران ۳ / مشهد

ﮔﺮوه ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻧﺼﺐ و راه‌اﻧﺪازی و اﺟﺮای دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ یکی از ﺷﺮﻛت‌های واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن می‌بایست ﻓﺎﻳﻞ‌های ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ و ﻓﺮم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را از لینک‌های زیر دریافت نموده و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رزوﻣﻪ و ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداری روز ﺷﻨﺒﻪ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ﺑﻪ آدرس ذﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﻗﺒﻠی می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آدرس زیر مراجعه نمایند.


اطلاعات تماس

آدرس: ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﻠﻮار کوهسنگی، کوهسنگی ۲۶، حکیم نظامی ۲۶، برج باران ۳، طبقه ۶، دفتر بهره‌برداری

کدپستی: ۹۱۷۵۹۳۵۳۱۳

شماره تماس:  ۳۲۰۵۰۰۰۰ (۰۵۱)

آدرس ایمیل: tender@baran.ir


شرکت: آرمان فروزان هشتم طوس

کد اقتصادی شرکت آرمان فروزان هشتم توس: ۴۱۱۴۳۷۹۶۸۶۳۱

شماره ثبت شرکت آرمان فروزان هشتم توس: ۴۸۶۳۵

کد پستی شرکت آرمان فروزان هشتم توس: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۴

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان هاشمیه، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه چهارم

تلفن: ۰۵۱۳۱۵۵۱


دانلود پیوست‌های مناقصه:

 

دکمه بازگشت به بالا